Fundacja Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego oraz jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Jesteś ratownikiem wodnym pamiętaj w myśl Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ratownik wodny to osoba zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.
„Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z dnia 18 sierpnia 2011 roku, (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, art. 2 ust. 5) ratownik wodny — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 usta-wy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.”