INSTRUKTOR SPORTU SPECJALNOŚĆ PŁYWANIE

 Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. (art. 25, pkt.3) o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w tym Ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Rozdział 8. Kwalifikacje zawodowe w sporcie art. 41 i 42):

„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

Uzyskanie i weryfikacja efektów kształcenia dla instruktora sportu odbywa się poprzez spełnienie poniższych warunków:

– pozytywne zaliczenie wstępnego egzaminu praktycznego i wykazanie się umiejętnością pływania czterema sportowymi technikami pływackimi (25m),

– uczestnictwo w kursie i wypełnienie jego wymogów (poniżej).

CELE KURSU

Celem kursu jest przygotowanie instruktora do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania – dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez:

– opanowanie podstawowych umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania,

– poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć;

– opanowanie współczesnej wiedzy o technikach pływania, metodyce nauczania, a także podstawowych zagadnień treningu sportowego – rekreacyjnego,

– poznanie przepisów FINA – PZP; –

– zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie organizacji imprez pływackich, pracy z grupami sportowymi, pływania rekreacyjnego oraz pływania osób niepełnosprawnych.

TREŚCI PROGRAMOWE Z PODZIAŁEM NA FORMY ZAJĘĆ CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ (TEMATYKA)

FORMA ZAJĘĆ – WYKŁADY (40 godz.):

 1. Charakterystyka dyscypliny sportowej – pływanie

– pływanie jako przedmiot nauczania na kursie instruktora sportu;

– wiedza i umiejętności pedagogiczno – specjalistyczne instruktora pływania;

– zalecane piśmiennictwo wymagania teoretyczne i praktyczne w zakresie sprawności pływackiej;

– przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa zajęć na pływalniach i wodach otwartych, regulaminy pływalni;

– przepisy dotyczące nauczania pływania indywidualnego i grup zorganizowanych;

– sport pływacki w Polsce i na świecie, historia pływania.

 1. Teoretyczne podstawy pływania

– poznanie podstawowych cech środowiska wodnego jako miejsca wysiłku sportowego;

– siły działające na ciało w statyce (hydrostatyka) i w dynamice (hydrodynamika);

– siła napędowa jej wielkości w cyklu ruchowym sportowych sposobów pływania;

– zależność oporu wody od prędkości poruszania się i pozycji ciała;

– charakterystyka i teoretyczne podstawy ruchów pływackich;

– specyfika oddychania podczas wysiłku w środowisku wodnym;

– wpływ ćwiczeń w wodzie na organizm człowieka.

III. Technika pływania

– ewolucja technik pływania sportowego;

– organizacja FINA , przepisy, rola i znaczenie w rozwoju pływania sportowego; elementarne pływanie jako wstępny etap opanowania techniki pływania sportowego;

– metody obserwacji i kryteria skuteczności oceny techniki pływania;

– ogólna charakterystyka techniki pływania kraula na grzbiecie, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, naprzemianstronna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

– ogólna charakterystyka techniki pływania kraula na piersiach, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, naprzemianstronna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

– ogólna charakterystyka techniki pływania stylem klasycznym, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała, symetryczna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

– ogólna charakterystyka techniki pływania stylem motylkowym, przebieg ruchów napędowych, położenia ciała ramion, symetryczna praca ramion i nóg, koordynacja ruchów napędowych i oddychania;

– symetria, koordynacja i rytm jako warunek poprawności techniki pływania na przykładzie stylu klasycznego i motylkowego;

-poznanie analiza i umiejętność korekty błędów w technikach pływania;

– technika skoku startowego i startu do pływania na grzbiecie;

– technika wykonywania nawrotów stosowana w pływaniu sportowym;

– pływanie sportowe osób niepełnosprawnych, organizacje, przepisy;

– metody obserwacji i analiza skuteczności techniki podczas wyścigu pływackiego.

 1. Metodyka nauczania pływania

– ewolucja metod nauczania pływania;

szybkość uczenia się pływania jako przejaw uzdolnień ruchowych człowieka, inne czynniki decydujące o skuteczności uczenia się i nauczania pływania, pokaz ruchu na lądzie ,wybór pierwszego sposobu pływania;

metodyka nauczania pływania niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym;

rola i dobór gier i zabaw w procesie nauczania pływania;

zapoznanie kursanta z programami nauczania pływania (ogólnopolski program nauki pływania PZP, Mały Mistrz M. S iT , 20, 30 lekcji nauki pływania E. Bartkowiaka, 60 lekcji pływania dla dzieci I. Barany) pływanie osób dorosłych, metody nauczania i doskonalenia pływania osób dorosłych;

kontrola i ocena procesu nauczania;

dokumentacja instruktora pływania.

 1. Problematyka treningu pływackiego

– ogólna charakterystyka treningu pływackiego ,cele i zadania;

– motoryczność człowieka w ontogenezie a technika pływania;

– struktura i treść treningu pływackiego ze szczególnym uwzględnieniem etapów treningu wszechstronnego i ukierunkowanego;

– formy środki i metody stosowane w treningu pływackim;

– klasyfikacja wysiłku pływaka.

FORMA ZAJĘĆ – ĆWICZENIA (50 godz.):

 1. Wstępny etap nauczania pływania – ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia wypornościowe, leżenia i poślizgi, wślizgi z siadu, ćwiczenia oddechowe.
 2. Gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania – umiejętność doboru gier i zabaw w procesie nauczania i doskonalenia pływania.
 3. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania na grzbiecie.
 4. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania kraulem na piersiach.
 5. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania stylem klasycznym.
 6. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania stylem motylkowym.
 7. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu startu do grzbietu.
 8. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu skoku startowego.
 9. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu nawrotów stosowanych w sportowych sposobach pływania.
 10. Pomoce dydaktyczne, przybory, urządzenia stosowane w procesie nauczania pływania.
 11. Wybrane ćwiczenia w wodzie z dyscyplin piłki wodna, pływanie synchroniczne, aqua fitness w nauczaniu i doskonaleniu pływania oraz przydatności w pracy dydaktycznej instruktora pływania.
 12. Hospitacje zajęć nauki pływania niemowląt, dzieci i młodzieży, zajęć z dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi.
 13. Samodzielne prowadzenie lekcji nauki i doskonalenia pływania, zajęć rekreacyjnych uzgodnionego z wykładowcą.
 14. Organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych w pływaniu.