KURS RATOWNIKA WODNEGO NADAJĄCY UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Szkolenie ratownika wodnego realizujemy zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Szkolenia realizowane jest na basenie oraz wodzie otwartej.

Zgodnie z przepisami, jest to jedyny kurs potrzebny do do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

Czas trwania. Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest od specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia. Szczegółowy harmonogram podawany będzie w ogłoszeniach lub na spotkaniach organizacyjnych.

Wymagania wstępne. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy weryfikację umiejętności pływackich. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma jasną informację na jakim etapie się znajduje i co musi robić aby ukończyć szkolenie. Kluczowym wymaganiem jest przepłynięcie 400m dowolnym sposobem poniżej 8:00 min. W dniu egzaminu zdający powinien mieć ukończone 18 lat.

Egzamin. Składa się z dwóch części:

1. Teoretycznej – w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań.

2. Praktycznej:

  • przepłynięcie 400m dowolnym sposobem w czasie < 8:00min;

  • przepłynięcie 25m pod lustrem wody (z wydobyciem 2 przedmiotów);

  • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;

  • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (dopłynięcie do niej rufą) i na – powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

  • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej;

  • holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m;

  • wyciągnięcie tonącego na brzeg (30cm) i ułożenie w pozycji do KPP.

Zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).